...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހޭރަށުގައި މަރުވާން ނުލިބުން
"ވިހޭރަށުގައި މަރުވާން ނުލިބުން " (މަޖާޒު) ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހެދި އުފަންވީ ރަށުގައި މަޑުވެ ހުރެވޭނެގޮތް ނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިހޭރަށުގައި މަރުވާން ނުލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ