...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއަނި
ނ.
ތާނައިގެ އަކުރުތައް.
ޚާއްޞަކޮށް މިނަންކިޔުން އާދަވެފައިވާ ބައެއް އަކުރު ހުރެއެވެ.
އެއީ، ށ، ޑ، ޅ، ގ، ޏ، ޒ، ޓ، ޕ، ޖ، ޗ، ޑ މިއެގާރަ އަކުރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ