...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސާރަ
ނ.
(1) ވައިޖެހި ވާރޭވެހޭ ވެހުން.
(2) ވަޔާއެކު އަންނަވާރޭ.
(3) ވާރޭވެހޭ ވިލާގަނޑު.
(4) މަޖާޒު:
ބަޔަކަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ގަޑުބަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާވިލާ . ހުޅަގަޖެހުން . ހުކުރު ހެދުން . ނޫ . ރަތް . ރީނދޫކުލަ . ބަނޑަށްދެމުން . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ބުޅިތުނބި . ޅަ . ޅަކަން . ޅައިވުން . ޅަވުން . ކަށިގަނޑު . ކަރަމަތި . ކަރަމަތިއައުން . ކިޔަވާގެ . ކުނިވިއްސާރަ . ކޮޅި . ކޮޅިހެދުން . ކޮޅިމޫސުން . ކޮޅިގަނޑު . ކޮއްބޯވިލާ . އިރުވައި ވިއްސާރެއެކޭ ހުކުރުހެދުމެކޭ އެއްގޮތެވެ. . އިރުވައިވިއްސާރަ . އުޑުވަރުހިފުން . އޮއިކަޅު . ވައިވިލާ . ވައިމަތިނުބައިވުން . ވައިމަތިބެލުން . ވައިމަތިކިއުން . ވައިގަނޑުރޫޅުން . ވައްތަރުކުރުން . ވާރައިދުނި . ވާރެހިކޯޓް . ވާރެހިދުނި . ވާރެއިވެލާ . ވާރެއިކޯޓު . ވާރޭކޯޓު . ވާރޭވިލާ . ވާރޭވެހުން . ވާރޭދުނި . ވިއްސާރަބަލާކަށިގަނޑު . ވިއްސާރައަލިވުން . ވިއްސާރަދެއްކުން . ވިއްސާރަޖެހުން . ވިދާލުން . ވިދުން . ވިދުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ