...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސާރަބަލާކަށިގަނޑު
ނ.
(1) ޖައްވީ ބަދަލުތައް އެނގޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ އާލަތެކެވެ.
(2) މަޖާޒް:
ރާއްޖެބަލީގައި ގައިގާ ރިހޭ މީހުންނާމެދު ދީއުޅޭ މިސާލެއް.
މިމިސާލުދީފައިވަނީ އެމީހުންގައިގައި ބޮޑަށް ރިއްސާން ފެށުމުން ވިއްސާރައެއް ކައިރިވާކަން އެނގޭތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ