...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސާރަޖެހުން
މ.
(1) ވިއްސާރައިގެ ކޮޅިގަނޑެއް ލައިގަތުން.
(2) މަޖާޒު:
ބަޔަކަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ގަޑުބަޑެއް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ