...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިއްސުން
މ.
(1) ބުރުވުން ނުވަތަ ބުރުން.
(2) ދަރިވިހެއުމަށް ފަހިވާނޭގޮތަށް ފަރުވާ ކުރުން.
(3) ހާވިޔާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުޖެހުން . ފިނިފެންޖެހުން . ތަލަކުންފެންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ