...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ
"ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ބޭރުފުށުން ފެންނަ ކޮންމެ ޒީނަތްތެރިކަމަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ