...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިދުހަންޖެހުން
މ.
ގަނޑުލާން ތޮރުފާ ވަކަރުގެ ވިދާ ދިމާވާގޮތަށް އަނެއް ވަކަރުގަނޑުގައި ވިދުއެޅުމަށް ޖަހާ ފާހަގަ ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ