...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލާ
ނ.
ފެނުގެ އާވިން އުފެދިގެން އުޑުމަތީގައި ތުނިކޮށާއި ބޯކޮށް ދުން ގަނޑުގަނޑުހެން ލޮލަށް ފެންނަން ހުންނަ ފިނިގަނޑު ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހާ . ހާވިލާ . ހާފުސް . ހިއްތަލަ . ހިޔައުއެޅުން . ހިޔައުއެރުން . ހުތްކުންނާރު . ހެވަނަ . ހެވަނެ . ހެވަންރޯޅި . ނަކާ . ނަގޫ . ނަގޫރޯޅި . ނާކާ . ނުޖޯލް . ރަންދަޅަ . ރަރު . ރައްވެލާފުމުން . ރަތްވިލާ . ރަތްވިލާދަޅަ . ރަތްވިލާދަޅަމަތި . ރަތްވިލާދަޅަޖެހުން . ރަތްވިލާދާރި . ރަތްވިލާލުން . ރަތްދަޅަ . ރިހިހިރު . ރިހިދޯދި . ރޫސީން . ރޫސީވިލާތް . ރޯޅިފޭބުން . ބަނޑަށްހިފުން . ބަނޑަށްދެމުން . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ބުރުނުވިލާޖެހުން . ބޯދި . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަނިފަށް . ކަރަރު . ކަޅަލަ . ކަސަބުޖެހި ފޭލި . ކާރަނު . ކާރަރު . ކެހުން . ކެރިފޭބުން . ކޮޅި . ކޮޅިހެދުން . ކޮއްބޯވިލާ . ކޮތަރިވިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ