...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިލު
ނ.
ފަޅުތެރޭގައި ފަޅަށްވުރެ ފުންކޮށް ނޫކުލައިގައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނބެ . ހޯހޯމުގުރާން . ރިއްމަސް . ރީނދޫތޮޅި . ބަދި . ބަދިގަނޑު . ބަދުރާމަހުކޮލި . ބޯދި . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކިރުޅިޔަމަސް . އަލިވިލުން . ވިއު . ވިލުނުރޭ . ވިލުނޫކުލަ . ވިލުކުލަ . ވިލެދޮޅި . ވިލް . މަށިވެލި . މާހަނޑަ . މުރެވި . މުޅޯށި . ފަނޑުވުން . ފިންމޫދުއޮއި . ފީވަލުރޮނޑު . ފުންނަ . ފެންކައްކާބޮލި . ދޭވަގިރި . ދޮވަގިރި . ލަރަފާތޮޅި . ގިރި . ގޫހައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ