...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިސްނުން
ނ.
(1) ކަންތައް ހޯދައިގަތުމުގެ ބާރު.
(2) ދެނެގަތުމުގެ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަޖެހުން . ހުނަރު . ހުނަރުވެރި . ހުނަރުވެރިކަން . ހުނަރުވެރިވުން . ހުނަރުވެރިޔާ . ހުސިޔާރު . ހުސިޔާރުކަން . ހުސިޔާރުވުން . ހެއިބެލުން . ހެއިއެރުން . ހޭބުއްދި . ހޭބެލުން . ހޭބޯ . ހޭބޯއެރުން . ހޭއެރުން . ނަޒަރު . ނަޒަރުހިންގުން . ނަޒަރުފޯރުވުން . ނޭނގުން . ރާމާމަކުނު . ބުއްދިބޯ . ބުއްދިކުރުން . ބުއްދިވެރިން . ބުއްދިވެރިޔާ . ބޯނުބައިވުން . ބޯކުޑަ . ބޯކުޑަވުން . ބޯކޮސް . ބޯކޮސްވުން . ޅަ . ޅަކަން . ޅަވުން . ކަޅިމަތިބެލުން . ކުއްތާ . ކޮށި . ކޮށިކަން . ކޮށިވުން . ކޮސްވުން . އަރަތް . އަދި . އެނގުން . ވާނުވާއެނގުން . ވިލަކައި . ވިލިކައި . މަގުހޯދާއަރަތް . ފަހަށްބެލުން . ފަސްބެލުން . ފިކުރު . ފިކުރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ