...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީރާނާ
ނއ.
(1) ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބައުވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ގޮސް ހަލާކުވެގޮސްފައިވާ.
(2) އިންދިރާސްވެފައިވާ.
(3) އާބާދުވުމަށްފަހު، ހަލާކުވެގޮސްފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރުބާދު . ބަރުބާދުކުރުން . ބަރުބާދުވުން . އިންދިރާސް . އިންދިރާސްވުން . ފަނާވެދިއުން . ފާރުގަނޑު . ތަރާގަނޑު . ގާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ