...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީއްލުން
މ.
ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ދޫވުން.
ނުވަތަ ދޫކޮށްލުން.
މިސާލު:
ބަނދެފައި ހުރި ކުކުޅެއް މޮހިގެން ދިއުން.
އަތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ދޫވުން.
އޮބަހައްޓައިގެން އުޅޭ އެއްޗެއް ނޯބެހެއްޓިގެން ދިއުން.
ދަމުން ވީއްލުން.
ރޯދަވީއްލުން.
ކޭތަވީއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯދަކެނޑުން . ކޭތަފިލުން . ކޯދޮވުން . އަވަދިވުން . ވީއްލައިލުން . ވީއްލުން . ދަނގެތީމީހުން ރޯދަވީއްލުން . ދޫކުރުން . ދޫވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ