...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވީމާ
އ.
ސަބަބު ނުވަތަ ދަލީލު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބަސް ގުޅަން ބޭނުން ކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
އެއީ އަޚްލާޤު ނުބައި މީހެކެވެ.
ވީމާ އެކުގައި އުޅުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަބެރު . ހަނާކުރިފޯއް . ހަކަވެޅާ . ހައްދު . ހަވަރުދުރޯ . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހިތިދުވަސް . ހިތީބެރު . ހިލިކުސަ . ހީބިހި . ހީލި . ހުޅަނގުވިނަ . ހުވަފަތްކަން . ހޫނު . ހޫނުކަން . ހެރަފާ . ނަރުވާ ހަނދި . ނިސާ . ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. . ރަނޑުރިހި . ރަނުންރަނަށް . ރަންކޮކާ . ރަންކޮކާބުރުން . ރަންމަތީލުން . ރާދަފުސް . ރިއްސަށްލޯލުން . ރޫހައެރުން . ރޯދަމަހުދިއްގާ ގަހަށް ހެދުން. . ބަހުރުލޮނު . ބަބުރުއަނބު . ބަބުރުފަޅޯ . ބިންބި . ބިސްތުއްވުން . ބިސްލަވަ . ބުރިފަން . ބުރިފަންޖެހުން . ބޫސްބޫސް . ބޭލިކޭން . ބޮނބިދެލި . ބޮނޑިފޮރުވުން . ބޮއްބޯ . ބޮޑުތަވީދު . ބޯކަށިކެޔޮ . ބޯމަތިންއެއްލާރުއް . ބޯދޮށުން ކަންނެޔޮދެމުން . ކަށްވަސް . ކަނދިކަމަނާމަސް ތެލުލުން . ކަނޑުހެޔަށްބޭއްވުން . ކަންފަތް ބާގަ . ކަރުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ