...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެނުމަސް ވެނަށް ކާންދިނުން
"ވެނުމަސް ވެނަށް ކާންދިނުން" (މިސާލު) މީހެއްގެ އެއްޗެއް އެމީހާއަށް ނާންގާ، އެހެން މީހެއްގެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އެމީހަކަށް ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެނުމަސް ވެނަށް ކާންދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ