...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެނުފުންނަ
ނ.
ފުންނައިގެ ވައްތަރެއް.
މި މަސް ހުންނަނީ ބޯކޮޅު ފުންނަ ވައްތަރަށް ނަގޫކޮޅު ވެން ހުންނަ ފާޑަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ