...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެރި
ނއ.
އަމުރު ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ މިލްކިއްޔަތު ހާޞިލުވެގެންވާ.
މިސާލު:
އަމުރުވެރި، މިލްކުވެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހުރަޔާ . ހަށަންބަނުން . ހަށަގެހުން . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަން . ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަންޖެހުން . ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުވުން . ހަރުމީހުން . ހަޅިބޭވުން . ހައިސިއްޔަތު . ހަވާސާ . ހަވާސާކަން . ހަވާސާވުން . ހަވީރުކުރުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަލަ . ހަމަލަ ދިނުން . ހަމަޖެހުން . ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . ހަދިޔާ . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތިކޮޅު . ހަތުރު . ހަތްހެއްތި . ހަތްދެވި . ހަތްދެސްމަތި . ހަސްކާ . ހަސްކާދިނުން . ހަޑިކޮށްލުން . ހާމުދުރު . ހާޖަތް . ހާޖިތަށްދިއުން . ހިނި . ހިނިއައުން . ހިންދީން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިއުކަސް ފުރަދާނަ . ހިރިމަގޫ . ހިރިދަކަނދާ . ހިބަރުނަނު . ހިއްސާދާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ