...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެރިރަށް
ނ.
ޤައުމެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ރަށް، ނުވަތަ މައިރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ