...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެރިކަން
ނއނ.
(1) މިލްކުވެގެންވާ ކަން.
(2) ކަމެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާކަން.
(3) ނ.
ތަނެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހިންގުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަވަރަސުރާ . ހަވާސާ . ހަމަނުޖެހުން . ހަތިކޮޅު . ހާޖަތް . ހިތަށްފިނިކަންލިބުން . ހިތާމަ . ހިތާމަކުރުން . ހިތުންފިލުން . ހިތުންފިލުވުން . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތުގިނި . ހިތްހެޔޮކަން . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހިތްމޮޅުކަން . ހިތްސާފުކުރުން . ހިތްސާފުވުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހީލި . ހުނަރުވެރިކަން . ހުވަފަތްކަން . ހުދެންމަސްދަރި . ހެވިކަން . ހެޔޮކަން . ހެޔޮލަފާކަން . ނަކަތްތެރިކަން . ނައިބުކަން . ނަސްރުގަދަކަން . ނަސްރުގަދަވުން . ނާމާންކަން . ނާޒިރުކަން . ނިރުމަޅަ . ނިއަނެތިކަން . ނެވިކަން . ރަށުފަންޑިތަ . ރަށްވެހިކަން . ރަށްވެރިކަން . ރަށްވެރި . ރަށްވެރިކަން . ރަށްވެރިގެ . ރަނިކަން . ރައީސްކަން . ރައްޓެހިކަން . ރަތްބޯ . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރަޙުމަތްވުން . ރަޙުމު . ރާއްޖެތެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ