...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެރިކުރުން
މ.
(1) ކަމަކަށް މީހަކު އިސްކުރުން.
(2) އަމުރުވެރިއަކަށް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމެނުން . ހިތްހަލާކުކުރުން . ބަހަނާހެދުން . ބުޑުގަނޑުހަރުކުރުން . ބެއްސުން . ކުށްޓަރިކުރުން . އިސްކުރުން . ތާވަންކެޑުން . ޝަރީކުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ