...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެރިވެގަތުން
މ.
(1) އަމުރުވެރިއަކަށްވެގަތުން.
(2) އަމިއްލައަށް ކަމަކަށް އިސްވެގަތުން.
(3) ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ މައްޗަށް އަމިއްލައަށް ބާރު ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑާވުން . އައްތެރިކުރުން . ގަދަކުރުން . ގަދަކޮށްލުން . ގަދަވެގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ