...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެއްދުން
މ.
(1) އެކައްޗެއްގެ ތެރެއަށް އަނެކައްޗެއް ބޭނުން.
(2) އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ލެއްވުން.
(3) މީހަކު ވަޒީފާއަކަށް، ނުވަތަ ތަނަކަށް ލެއްވުން.
(4) ތަނަކަށް އެއްޗެއް ވަންނާނެގޮތް ހެދުން.
މިސާލު:
އަލިވެއްދުން، ގޮންޏަށް މަސްވެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްކާފަރުކުރުން . ހެރުން . ނިވާލިއެޅުން . ބާނިއެރުން . ބޭނުން . ކަފަޖެހުން . ކަޑަޖެހުން . ކޮޅުން . ކޮޅުވުން . ކޮއްޕުން . އަބުޖެހުން . އަގުޅިޖެހުން . އެރުވުން . އެތެރެކުރުން . ވަރަށްލުން . ވައިޖެހުން . ވައުވެދުވުން . ވަލްވެނދޮވުން . ވެއްދުން . ވެދުވުން . ވެދޮވުން . މަރުހަނދާންކުރުން . މަދަންއެޅުން . ފަލިލުން . ފުއްޕުން . ތެދުމަގުފެނުން . ލުހެޖެހުން . ގެންނެވުން . ގޯއްޖަށް ލުން . ގޯލުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ