...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެއްޓުން
މ.
(1) ކޮޅަށްހުރި އެއްޗެއް އަރިއަޅައިލައިގެން ތިރިވުން.
(2) ހަތަރެސްފައި ޖެހި ޖަނަވާރު އަރިއަޅާލައިގެން ބިމަށް ތިރިވުން.
(3) އުދުހޭ ބޯޓް އުދުހުމުހެ ބާރު ކެނޑިގެން ނުވަތަ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ބިމަށް އައިސް ޖެހުން.
(4) ފާރެއްގައި އަޅުވާފައިހުރި އެއްޗެއް އަޅުވާފައި ހުރި ތަންކޮޅު ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ޖެހިގެން ނަމަވެސް އެހުރިތަނުން ނައްޓައިލައިގެން ބިމަށް އައިސް ޖެހުން.
(5) މައްޗަށް އެއްލައިލި އެއްޗެއް ބާރު ހުސްވެގެން ތިރިއަށް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހޭފައިމައްޗަށް ފޮއިވެއްޓުން . ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން . ބަން . ބަންވުން . ބަލިމަޑުވުން . ބިންމަތިފަސޭހަވުން . ބިސްއެޅުން . ބޮޑުތުރާވުން . ބޮޑުގޮތްވުން . ބޯމައްޗަށް ފަރުބަދައެއް ވެއްޓުން . ކަނޑުވުން . ކަވާ ޖަހަންވެފައި ހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން . ކުރި ބިމުޖެހުން . ކުރެހުން . އަނބުރައިގަތުން . އަނގަވަތަށްވެއްޓުން . އަގުނެތުން . އިނދަ . އިނދަޖެހުން . އިންގުން . ވަތަށްޖެހުން . މިއަވެއްޓުން . މުލުންލުން . ފަނުފުލުންލުން . ފަލަށް އެރުން . ފާތެއްޔަށްވެއްޓުން . ފިޅިވެއްޓުން . ފުރޮޅައިލުން . ފޫދިއުން . ފޮދުޖެހުން . ފޮތިކެނޑުން . ދަށަހަވެއްޓުން . ތާއްޔާޖެހުން . ތާލި . ތިކިތެޅުން . ތިކިޖެހުން . ގަންޑަޅައިލުން . ގަންޑަޅުން . ގިއްގެޅުން . ގުންޑޮޅިކެނޑުން . ސޮހުން . ސޮނިފޭބުން . ޑަޑަން . ޤަދަރުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ