...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެދުންކުރުން
މ.
(1) އިހުގައި ރަދުން ދެއްވާ ޢިއްޒަތަށް ނުވަތަ ބައެއް ޚާއްޞަ ވަޒީފާއަށްޓަކައި ރަދުންގެ ހިރިޔާ ފާތުރާ ދަށުން އެކަމެއް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން އެމީހަކު ރަސްމީގޮތުން ރަދުންގެ އަރިއަހަށް ހަދިޔާކުރުން.
(2) ރަސްކަމަށް ކޮލިލުން ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެންއެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ފަރާތް ފަރާތުން ބަންޑާރައިންގެ އަރިއަހަށް ހަދިޔާކުރުން.
(3) ނާބަ އާއި ދަންބެރު ޖަހަންވާ ގަޑިއަށް ނުޖެހުމުން ކީރިތި މަހާރަދުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ނާބަޖަހާ ބެރާއި ދަނ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެދުންއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ