...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލާ
ނ.
(1) ކަނޑުގައި އުޅޭ، އެއްގަމަށް ބިސްއަޅާ އެއްޗެއް.
މިވައްތަރުވާނީ ކަހަނބާއެވެ.
(2) (ޏ) އުޑުގެ ވިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައި . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހުއިވެލާ . ހެކިވެރިވެލާ . ނަޑަރު . ނާސަރީ . ރިގިނި . ރޯސް . ބިހުކަޑި . ބިސްބަތް . ބިސްވަޅު . ބިސްވެލާ . ބުރިމަތި . ބޭރުވަޒީރު . ބޮލުފޮތިކޮޅު . ކަހަނބު . ކަނޑުމަތި . ކުނބުކޮޅު . ކުނބުކޮޅު އާލާތް . އަސާ . އަސްކަރު . އާލާތް . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އޮއްޓަކަ . އޮއްޓަކަވެލާ . ވަރުހަނގު . ވަރުލާފައިއޮތުން . ވައް . ވަލަވެރި . ވަލަވެލިއާލަތް . ވާވަށޮ . ވާވަޓި . ވާވޮށި . ވާވޮޓި . ވެލަށްދުވުން . ވެލައި . ވެލައިބިހި . ވެލަވަޅުނާ . ވެލަޔަ . ވެލާނާ . ވެލާބިސް . ވެލާކޮނުން . ވެލާއެރުން . ވެލާވެލި . ވެލެއި . ވެލެއިބިސް . ވެޑުން . މައު . މަލާފަތްމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ