...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލާނާ
ނ.
ކޮލީނަމެއް.
މިއީ އިހުގައި ހަވަރުގެ ހަބައިގެ ތެރެއިން ވެލާނާވަރުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ބޮޑުބޭކަލަކަށް ލައްވާ ކޮއްޔެކެވެ.
މިބޭކަލަކަށް އަސާދެއްވައެވެ.
މިއީ ބޭރާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރައްވަން އިސްވެހުންނަވާ ވަޒީރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުވަޒީރު . އަސާ . އަސްކަރު . ވަރުހަނގު . ވެލަވަޅުނާ . ވެލާނާ . ފަހޮޅި . ފަސްއަށި . ފާރަވެރިންގެދޮރޯށި . ދެވަރު . ޚާރިޖީވަޒީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ