...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެލި
ނ.
(1) ބިމުގައި ހުންނަ ކުދިކުދި ފުއްތައް.
(2) ހިލަ ނުވަތަ އަކިރި ނުވަތަ މުރަކައިން އުފެދިގެން ބިމުގައި ހުންނަ އޮށްގަލަށްވުރެ ކުދި ހިރަފުހަށްވުރެ ފުއްފުއް ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ފުއްފުއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަންމާލާ . ހަރުފަސް . ހައިރު . ހައިތަރު . ހަވިއްތަ . ހަމަދުވެލި . ހަމަދުވެލި ލިބުން . ހަތަރުއުންސުރު . ހަތިފަށް . ހަލަހެލަ . ހަލާވެލި . ހިރަފުސް . ހިރަފުސްކަން . ހިރަފުސްވުން . ހިއްތަލަ އަވެލި . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިލަބިން . ހިލަކިހުނު . ހިލަވެލި . ހިލިހިލާ . ހުނަފަތި . ހުއިތޮށި . ހެލޭލަންމަޑި . ހޭޅި . ނަރުވިލި . ނަރުސިނގު . ނަޅާ . ނަގިލިލުން . ނާކަ . ނާސަރީ . ނިރުދު . ރަށްގިރުން . ރަނިކޮ . ރިވިލި . ރިވެލިކަނޑާވެން . ރިގިނި . ރުނގުޅި . ރޫހަ . ރޫހައެރުން . ރޭސް . ބަންގާޅު އަވެލި . ބަރަވެލަ . ބަރަވެލި . ބަރުވެލިތޮށި . ބަރޮއަލަ . ބަރޮވަލި . ބަރޮވެލި . ބަހުރުކިޔެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ