...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވެގަތުން
މ.
(ގ) ކާވެނިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހިލުން . ހުރަހޮޅިގަތުން . ނިވައްތައިގަތުން . ނެއްޓިގަތުން . ރެކުން . ބޮޑާވުން . ކަމުންދުރުވުން . ކެތްނުލެވުން . ކޮޅުފައިންޖެހުން . އައްތެރިކުރުން . އަތްގަދަކުރުން . ވަރުއެރުން . ވަކިވެގަތުން . ވިއްދަވިއްދައިގަތުން . ވެރިވެގަތުން . ވެރެދެވުން . ދަށްވެގަތުން . ދިނިގަތުން . ދެމިގަތުން . ލޫދައިގަތުން . ގަދަކުރުން . ގަދަކޮށްލުން . ގަދަވެގަތުން . ސަލާމަތްވެގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ