...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޭންވަރުނެގުން
މ.
ވިހާން ބަނޑުގައި ރިހޭއިރު މެދުކެނޑިފައި އަލުން ގަދައަށް ރިހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ