...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށި
ނ.
(1) ކަންފަތުގެ ހަރުކޮށް ހުންނަ ކައިރިފަށް.
(2) ކަންފަތު މުދިބައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ނަރުގަނޑު.
މިހަދައިފައި އޮންނާނީ ކަންފަތުގެ ކައިރިފަށާ އެއްބައްޓަމުގައެވެ.
(3) ތާރައިގެ ހަން ބާރުކުރުމަށް އެތެރެ ފަރާތުން ޖައްސާ އެއްތެޔޮ ފަދަ ތަކެތި.
(4) ބައެއްތަކެތީގެ ކައިރިފަށުގައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ބާވަތެއްގެ ދުންޏެއް.
(5) ބެރުގެ ހަން ބާރުކުރުމަށްޓަކައި ފުރައިނަނުލައްވައިފައި އޮންނަ ދުނި.
(6) ބައިސްކަލުގެ ފުރޮޅުގެ ބުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމީހުން . ހިތީކިޔެވުން . ހުއިވެލާ . ހޭމަސް . ހޭމަސް ހެލުން . ބޮޅުވޮށި . ބޮޑުހަނޑޫ . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ކޯރިބޯ . އަތުކުރީ . އެރުން . އޮއްޓަކަ . އޮއްޓަކަވެލާ . ވާވަށޮ . ވާވަޓި . ވާވޮށި . ވާވޮޓި . ވެށި . ވެށިމަހަ . ވެށިމަސްކަންނެލި . ވެށިމަސް . ވެށިމަސްމިއަރު . ވެށިމަސްމޭރެ . ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަހަލައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން . ވޮށިމަސްކަންނެލި . ވޮށިމަސްމިޔަރު . ވޮށިމަސްމިޔަރުގެ މަސްބުރި . ވޮށިފަށް . ވޮށިދާރަ . ވޮޓިމަހަ . ވޮޓިމަހަމޭރެ . މުކައްބަ . މުދިވޮށި . މެށިމަސް މިއަރު . މެށިމަސްކަންނެލި . ފަންކާތުނޑު . ފޯރުބަންދަރުހިލަ . ދުރަން . ދެރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ