...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަހަލައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން
"ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން" (މިސާލު) އެއްޗަކަށް މާބޮޑަށް ބޭނުންވެގެން ދަހިވެތިކަމާއެކު އެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ