...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮށުއަނދިރި
ނ.
(1) ރޭގަނޑު، ގޭތެރެއަށް އަލިކަމެއް ގެނެވޭނެފަދަ ނެތިގެން ވެފައި އޮންނަ އަނދިރިކަން.
(2) ވޮށުގެ އަލިން ނެއްޓޭ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ