...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޮޑިގަތުން
މ.
(ބދ.) (1) ތަޚުތުގައިވުން.
(2) އިށީނުން.
މިބަހުގެ އެއްމެ ޢިއްޒަތްތެރިގޮތް.
(3) ވުން.
މިބަހުގެ އެންމެ ޢިއްޒަތްތެރިގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްސުންލެއްވުން . ރުއްސެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ