...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޯކްޝޮޕް
ނ.
(1) އަތްތެރިމަސައްކަތާއި އަތު މަސައްކަތްކޮށް އުޅޭ ތަންތަން.
(2) މަދު މީހުން ކޮޅަކަށް ވަކިދާއިރާއެއްގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރާނޭގޮތް ކިޔަވައިދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ