...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވޯޓް
ނ.
(1) ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަކާމެދު އެމީހަކަށް ފެންނަގޮތް އަތްއުފުލައިގެންވެސް ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި ލިޔެލައި ފޮށްޓަކަށް ވައްޓައިލައިގެންވެސް ހުށަހަޅައެވެ.
(2) ކަރަންޓުން ހިނގާ ނުވަތަ ދިއްލާ އެއްޗެހި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޯޓުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ