...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަ
ނ.
(1) ބަސް ބުނާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެއްވަނަ ފަރާތަށް ރައްދުވާ ބަދަލު ނަމެއް.
މިސާލު:
މަނުދަން.
(2) އަހަރެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށީފެން . ހަނދަލަ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދި . ހަނދިވަޅު . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުވަރީމާ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުމަސް . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބިން . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނޑޫފޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ