...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާނަ
ނ.
(1) މަރުވެފައިވާ މީހަކު ވަޅުލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަން.
(2) މައްޔިތާ ވަޅުލައިފައި މަތީގައި ހަދާ ފަސްގަނޑު.
(3) ޤަބުރުވަޅުލެވިފައި އޮތްތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިގައު . ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހޯނު . ބިސްތާނަ . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ މަހާނަގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ޅިޔައަކުރު . ކަށްގައު . ކީލަ . ކީލާ . ކޮނޑު . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު . އޯލަކިޔެވުން . ވަރަބިނދުން . މަހާނަބަނުން . މަހާނަކޮށިގަނޑު . މަހާނަމަތީ ބަރަވެލިދުވާގޮތަށްހެދުން . މަހާނަމަތީބަރަވެލި ދުވުން . މަހާނަމަތީފޮށާ . މަހާނަދޮށަށް ދިއުން . މަހާނަގާ . ފަސްގަނޑުހެދުން . ފެންފުށްޓަށް މަހާނަގާ ވިއްކުން . ފޮށާކެނޑުން . ފޮށާދެމުން . ތަލަކުންފެންޖެހުން . ގާޖެހުން . ގީލަ . ގޮނޑިގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ