...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާނަދޮށަށްދާމީހާ
ީހަކު ދިއުމުންނެވެ.
ކިޔައިގެން ދިޔަ މީހުން ހީކުރަނީ އެއީ، ގެއިން ފޮނުވައިގެން އައި މީހެއް ކަމަށެވެ.
ގެއަށް ކާން ދިޔައިމާ ގޭމީހުން ހީކުރާނީ، ކީމީހުން ގޮވައިގެން އައި މީހެއްކަމަށެވެ.
ކޮންމެއަކަސް އޭނާއަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އެތަނުން ކާން ލިބެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ