...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާކަލަމިންޖާ
ނ.
ހަތަރު މަތިފުށުން ޝާހީޢާއިލާއިން ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޮޑު ރަސްގެފާނު.
(ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުން ރަސްކަންކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރަދުން ނަށް ތާރީޚު ލިޔުންތެރީން ދީފައިވާ (ލަޤަބެއް)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ