...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހި
ނޑެއް ތިލަވަގެން އުޅޭއިރު ލޮނު ގަނޑުގައި އުފެދިފައި ހުންނަ ކުދިރާޅުބައި.
(3) އުނުގައި އަޅާ ފަށްޓަރުގެ ދެކޮޅުގުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާފާހި.
(4) އަތުގައި އަޅާ ބައެއް ކަހަލަ ގަހަނާގައި އެލިފައި ހުންނަ އެތިކޮޅުތަކާ މައިގަނޑު ގުޅާބައި.
(5) ދާނީގެ ދަނޑިވައްދާ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާދުކުރުން . ހަމަހިލާ . ހަމިހިލެއި . ހަދިޔާ . ހިބަކޮށްދިނުން . ހިތުން . ހިތުލޯތްބަށްދިނުން . ނާރުތަކާބެހޭނިޒާމު . ކައްބާބު . އަރާމު . އަރާމުކުރުން . އިބިލީސްކަށިޖެހުން . އިސްޕަންޖު . އުތުރުން . ވައިކެރި . ވާކެރަ . ވާފުރުން . މަހިނޫރެ . މަހިފޮޅުން . މަހިލަންކަ . މައިތިރިކަން . މައިތިރިކުރުން . މަލިކުދަނޑި . މަޑިކަރުވޮށި . މަޑު . މަޑުމަޑުން . މާމަހި . މާމަހިވުން . މެރަމަހި . މޯޅަމައި . ފައިހިލަވަޅުއޮބުން . ފައްޓަރުފޮތި . ތުނބުޅިވިނަ . ލާހިކުވުން . ގަރަހިތަ ފަނި . ސަތާވަރު . ސުކޫތު . ސެއްލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ