...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހިނެގުން
މ.
ފަޅާއި ކަނޑުތެރޭގައި އުޅޭ މަސް ގަނޑު ނުވަތަ އެންގަނޑު ތިލަވެގެން އުޅޭއިރު އޭގެ ޙަރަކާތުން ކުދި ރާޅުތައް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ