...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހުކަންތައްޖެހުން
މ.
(1އަންހެނުންގެ) ވަނި ޢުމުރަކުން ފަށިގެން ވަކި ޢުމުރަކާ ދެކެދު ޠަބީޢީ ގޮތުން މަހަކު އެއްފަހަރު (ލޭއައުން..) ހައިޟުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ