...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހުމުޅަ
ނ.
މައްސަރުގެ ވަކިދުވަހަކާ ހަފްތާގެ ވަކި ދުވަހެއް ދިމާވާގޮތުން ނަކަތްތެރިން ނުބައިކަމަށްބަަލާ ދުވަހަށް ދީފާވާނަމެއް.
މިސާލު:
ބުރާސްފަތި 6 އެއްވީނަމަ އެމަހެއްގައި އަންނަހުރިހާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއް މަހުމުޅަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހުމުޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ