...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަށަ
ނ.
އާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްކިކެޔޮ . ރޮންދާ . ރޮންދާލުން . ރޯދަކޮށުން . ބުރުދާވަކަރު . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ކަހަޅަ . ކާށިޖެހުން . ކުނބުއެޅުން . ކުނިކެހި . ކޮށާވަޅި . އަމަށަކު . އަތްކުނިގަނޑު . އަތްފުނައުއެޅުން . ވަވިކަހާދަތި . ވަވިކެހުން . ވަޑާން . ވަޑާންގޮނޑި . މަށަން . މަށަންއެޅުން . މަށަންދަތިބަނުން . މަށަންދަތިއެޅުން . މަށްއެޅުން . މަތިކެނޑުން . މަޓާ . ދަނޑި . ދަނޑުބުޅި . ދަނޑުބުޅިއެޅުން . ދަންތަ . ދައްތާ . ދަތި . ދަތިއެޅުން . ދަތިވާކުރުން . ދަތް . ދާރަޖެހުން . ތެދުއުއިވަޑާން . ލިޔުން . ގަލުވަޑާން . ގޮދިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ