...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނަ
ނ.
(1) (ސ) ގަހެއްގެ ލަކުޑިނިން ނުކުންނަ ކިރެއް.
މިއީ ދިވެހި ބޭހަށާއި ވަރުނީސް ފަދަ ތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ކިލާތަކެތި ތަތްވެގެން ވާ ހަރު (3) ބައެއް ތަކެތި ހިކިގެންގޮސް ވާ ވަރު.
(4) (ބދ.) ހިކި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދިޔާބަޑި . ހަލުވިމަސް . ހިމެނުން . ނަގުލަމަސް . ނިސްބަތުންބެހުން . ރަތުރުޑި . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރުޑި . ރެނޑި . ރެދި . ރެދިފިލާ . ރެޑި . ރޮނޑި . ބައިމަނު . ބައްކުރުން . ބަޑިދޮރު . ބޮޑުއާމަނަކަ . ޅައެޅުން . ކަޅުދިރި . އަލިނަރު . އަލިމަނިކު . އާމަނަކަތެޔޮ . އާމަނައްކަ . އުނިކުރުން . ވައިރު . ވައިރުނަރު . މަނަވަރުކަލާސީން . މަނަވަރުސިފައިން . މަނަސް . މަންމަންވުން . ދަސްކިއުން . ތަންދޮރުފިލުން . ތޮރޮޕިޓޯ . ލައިގެން . ލާނެތްކަންތައް . ލޮނދިވަކަ . ގުނާއަދަދުކުރުން . ޖަންބު . ޚުލާޞާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ