...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނައި
ނ.
(ބ،ދ) ލަސްކަރީން.
(2) ސިފައިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިސްބަތުންބެހުން . ކަޅުދިރި . ލައިގެން . ލާނެތްކަންތައް . ގުނާއަދަދުކުރުން . ޚުލާޞާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ