...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނާ
ނ.
(1) ރާޒުވާގެ ކުޅިބައި އަތުރައިފައި ހުންނައިރު ކުރީސަފުގައި ހުންނަ ކުޅިތައް.
މި ކުޅިތައް އެހެނިހެން ކުޅިތަކަށްވުރެ ކުދިވާނެ އެވެ.
ނއ.
(2) އަމުރުނެތް.
(3) ހުއްދަނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަރާން . ހަރާންކަން . ހަރާންކަންތައް . ހަރާންވުން . ހަރިންމަ . ހިއަތޮނަ . ހިތުލަފާ . ހިޔަދެވިބޯ . ހިޔަދެވިކަމަނާ ބޯ . ހިޔަތޮނަ . ހުރަސް . ހުއްދަވުން . ހުއްދަފަތާ ނިކުތުން . ހުއްދަފަތް . ހޫލަ . ނަހީ . ނަހީކަންތައް . ނަހީކުރެއްވުން . ނާމާންކުރުން . ނާމާންވުން . ނިސްބަތް . ނިޔަނދުރުލޭ . ނެރުފާހަގަ . ރަށްބަންދުކުރުން . ރާޒުވާކުޅިބައި . ބަންދު . ބަންދުވުން . ބަންޑާރަދުރޯ . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ކަނދިކަމަނާމަސް ތެލުލުން . ކާތަށްޓަށްވެލިއެޅުން . އިސްތިސްނާ . އެތެރެހޫލު . އޮހޮ . ވާރުދުރޯ . މަނާކުޅުން . މަނާމަންތިރިވުން . މަނިކު . މަންތިރިވުން . މަގުބަންދުކުރުން . މަގުބަންދުވުން . މިސާލުބަސް . މުންކަރާތް . ފާފަވެރިން . ފާފަވެރިވުން . ފާސްކުރުން . ދަންބެރުބޭލުން . ދާއިންކަނބާ . ދޫބަންދުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ