...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނާކުރުން
މ.
(1) ހުއްދަކުރުމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ކަމެއްހުއްޓުވުން.
(3) ކަމެއް ނުކުރާން އެންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާމާންކުރުން . ރަށްބަންދުކުރުން . މަގުބަންދުކުރުން . ދޫބަންދުކުރުން . ޖޫރިމަނާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ