...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނި
ނ.
(1) އެދުން ފުދޭއިރު ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީގުނަވަނުން ނިކުންނަ ދަރިއުފެދުމުގެ ބައި އެކުލެވޭ، ހުދު އޮލަފެނެއް.
(2) ހަށީފެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށީފެން . ހަންޑިހެއްލުން . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ނައިބުފަތް . ބާލިޣުވުން . އަތްދަށުންދިއުން . އުހާދު . އުމާދު . އެފުޅު . އެދުން . ވަރައިލުން . ވެރުން . މަނިކާރޯއްޖާ . މަނިކުންނޭރޯދީންނޭ . މަނިކުފާނު . މަނިކެ . މަނިއްކޮޅާ . މަޖިލީހަށް އެރުން . މާފަތްކަން . ފުރެންޗުލެދަރު . ފެން . ފެންބޭރުކުރުން . ފެންވެއްޓުން . ދިޔޯގެރައިވަރު . ދެކުނުއަރުމާޒު . ދޮންބަންޑާރައިން . ތަކުރުފާނު . ގަނޑުކާގަނޑު . ގާންފޮނުވުން . ގާންގެއުން . ޖުނުބުވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ