...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނިބޭރުކުރުން
މ.
ދަރި އުފެއްދުމުގެ ބައި އެކުލެވޭ މާއްދާ ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުން ނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންބޭރުކުރުން . ގާންފޮނުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ